E V A
Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişikle; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, menşe şahadetnamesi aranmaz. (Yürürlük Tarihi:1/1/2021)