E V A

Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu evraklar
—————————————————————————————————————————————————
• Vekaletname (Noter onaylı)
• İmza Sirküleri (Noter onaylı)
• İmzaya Yetkili Kişi/lerin Kimlik Fotokopisi (Noter onaylı)
• Ticaret Sicil Gazetesi (Asıl veya noter onaylı)
• Faliyet Belgesi (Fotokopi)
(İst.ihracatı olup ist.dışında kurulu firmaların son 3 aylık güncel faaliyet belgesi gerekmektedir)
• Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)
BatıBay’ a sunulması gereken evraklar
————————————————————————————————————————————————–
• Firmanızın Kaşesi
• Firmanızın Antetli Kağıdı (İhracat potansiyeline göre yeterli miktarda)
• İhracat yüklemelerinize ait İhr.faturalarınızı mail ile renkli ve okunaklı olarak gönderebilirsiniz.
Kayıt Belgesi İçin Gerekli Evraklar (Yukarıdaki Evraklara İlave olarak)
—————————————————————————————————————————————————
• Vekaletname (Noter onaylı)
TAREKS İşlemleri İçin Gerekli Evraklar (Yukarıdaki Evraklara İlave olarak)
—————————————————————————————————————————————————
• Şirket Kuruluş ve En son Ticaret Sicil Gazetesi (Asıl veya noter onaylı)
• İmza Sirküleri (Noter onaylı)
• Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Asıl)
• Ekli TAREKS Taahhütnamesi (Noter onaylı ve 10 yıl süreli)
• Ekli Dilekçe (Antetli kağıda firma yetkilisi tarafından firma kaşesi üzerine imzalı olmalı)
Not:
—————————————————————————————————————————————————
• Çeşitli kurumlarca istenen Sanayi sicil belgesi, Kapasite Raporu, TSE belgesi, Marka tescil belgesi,
İSO belgesi, Ürünlerinize ait tanıtıcı broşür, katalog, üretim sertifikaları, TUV belgesi, analiz
raporları gibi evrakların fotokopilerinin “BatıBay” a sunulması yararlı olacaktır